Ingteractive.com stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen ook aan tekst, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Vechtsportwinkel.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van de Ingteractive.com website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Ingteractive.com.

Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciele doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ingteractive.com vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Ingteractive.com geen controle heeft. Ingteractive.com is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Ingteractive.com ter beschikking gestelde informatie. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Ingteractive.com.

Aansprakelijkheid
Ingteractive.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of producten verkocht of gebruikt via onze website.

Virussen en veiligheid
Ingteractive.com wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beinvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.