Artikel: 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten waarbij Ingteractive.com een handelsnaam onder Van Den Ing Webmarketing, gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30262078 diensten en producten levert ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ingteractive.com, voor de uitvoering waarvan door Ingteractive.com derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ingteractive.com en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht worden genomen.
 6. Ingeval op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om wat voor reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Ingteractive.com zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Ingteractive.com, tenzij anders aangegeven in de offerte. Ingteractive.com is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten (daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en dministratiekosten), tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ingteractive.com niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Ingteractive.com zijn persoonlijk gericht aan Opdrachtgever of offerte-aanvrager. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
 5. Ingteractive.com heeft het recht een order of opdracht te weigeren zonder opgave van redenen.
 6. Door het geven van een opdracht aan of het plaatsen van een bestelling bij Ingteractive.com verklaart Opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ingteractive.com zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ingteractive.com het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ingteractive.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ingteractive.com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ingteractive.com zijn verstrekt, heeft Ingteractive.com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Ingteractive.com is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Ingteractive.com de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden. De daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ingteractive.com zal de opdrachtgever van de extra kosten op de hoogte stellen, zodra deze voorzienbaar zijn.

Artikel 4: Ontbinding van de overeenkomst

 1. Ingteractive.com is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. Na het sluiten van de overeenkomst Ingteractive.com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;
  3. Indien beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ingteractive.com op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Ingteractive.com tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor Opdrachtgever.

Artikel 5: Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 3. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Ingteractive.com gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Ingteractive.com zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Ingteractive.com kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met de vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van de Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Ingteractive.com heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever het voorschot aan Ingteractive.com heeft betaald

  .

 5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Ingteractive.com is aangegeven. Ingteractive.com is gerechtigd om periodiek te factureren. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 6. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde betalingstermijn dan wel wanneer het betreffende bedrag niet middels automatisch incasso kan worden afgeschreven van de bankrekening van Opdrachtgever, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de inhoud van de factuur of meent dat de factuur ten onrechte is verzonden, dient deze binnen 7 dagen schriftelijk of per e-mail gemotiveerd bezwaar aan te tekenen. Indien niet binnen 7 dagen bezwaar is ontvangen door Ingteractive.com wordt geacht dat Opdrachtgever de factuur akkoord heeft bevonden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6: Hosting en aanverwante diensten

 1. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Ingteractive.com die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 2. Ingteractive.com hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Ingteractive.com is gerechtvaardigd, is Ingteractive.com gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Ingteractive.com in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Ingteractive.com zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 3. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Ingteractive.com gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Ingteractive.com voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Ingteractive.com is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Ingteractive.com in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 5. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Ingteractive.com, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Ingteractive.com zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 6. Ingteractive.com kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Ingteractive.com bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

Artikel 7: Domeinnamen en IP-adressen

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Ingteractive.com vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Ingteractive.com, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 3. Ingteractive.com is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Ingteractive.com.
 4. Indien Ingteractive.com een domeinnaam registreert voor Opdrachtgever, zal Ingteractive.com medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 5. Ingteractive.com heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Ingteractive.com gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.

Artikel 8: Webdesign, website-ontwikkeling en onderhoud van websites

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de website, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische gegevens en de content.
 2. Indien Opdrachtgever websitesoftware of -scripts laat installeren, welke al dan niet zijn ontwikkeld door een derde partij, verwerft Opdrachtgever daarmee een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd van de software. Opdrachtgever verwerft in geen geval het eigendomsrecht van de software indien deze door Ingteractive.com is geinstalleerd, zelfs niet in het geval de software door een derde partij is ontwikkeld en deze derde partij de software heeft verstrekt of verkocht met eigendomsrecht. Het eigendomsrecht komt in dit geval toe aan Ingteractive.com.
 3. Indien Opdrachtgever websitesoftware of -scripts laat installeren, welke al dan niet zijn ontwikkeld door een derde partij, bestaat geen recht op updates op deze software of op herinstallatie tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever kan voor deze updates een update-abonnement afnemen bij Ingteractive.com.
 4. De sources, installatie- of bronbestanden van de bij Opdrachtgever in gebruik zijnde versie(s) van de software worden aan Opdrachtgever niet ter beschikking gesteld.
 5. Na evaluatie en acceptatie van de website of de websitesoftware zal het resultaat beschikbaar worden gesteld aan Opdrachtgever.
 6. Indien Opdrachtgever na oplevering van een website geen back-up- of onderhoudsabonnement afneemt voor diens website, worden de (grafische) bronbestanden en de bestanden van de website zelf nog twee maanden bewaard door Ingteractive.com, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Neemt Opdrachtgever aansluitend of binnen twee maanden na oplevering van diens website een back-up- of onderhoudsabonnement hiervoor af, dan blijven de bronbestanden en de bestanden van de website bewaard zolang het back-up- of onderhoudsabonnement geldig is.
 7. Na het aflopen van een back-up- of onderhoudsabonnement eindigt de bewaartermijn van Ingteractive.com per direct tenzij het abonnement tijdig wordt verlengd en de kosten voor de nieuwe periode voor het ingaan hiervan zijn voldaan. Ingteractive.com bewaart geen back-ups van websites of van bronbestanden indien Opdrachtgever geen back-up- of onderhoudsabonnement heeft of indien het back-up- of onderhoudsabonnement is verlopen of anderszins niet geldig is.
 8. Na het verstrijken van de bewaartermijn is Ingteractive.com niet aansprakelijk voor geleden schade in welke vorm dan ook vanwege onmogelijkheden, onuitvoerbaarheid of extra kosten van een nieuwe opdracht vanwege het ontbreken van bronbestanden.

Artikel 9: Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door of via Ingteractive.com of derden geleverde producten of diensten blijven eigendom van Ingteractive.com of diens toeleveranciers totdat het hiervoor overeengekomen bedrag volledig is betaald.
 2. Alle door Ingteractive.com geleverde prestaties – hetzij in de vorm van intellectuele voorstellen in rapporten of briefwisseling, hetzij in de vorm van creatieve (voor-)ontwerpen en/of concepten, hetzij animaties, hetzij beeld- en videomateriaal, hetzij in de vorm van eender welke programmeertaal blijven eigendom van Ingteractive.com en worden beschermd door het auteursrecht (incl. de wet op de bescherming van computerprogramma’s).
 3. Bij aflevering worden alle bestanden die nodig zijn voor de goede werking op de webhostingserver geplaatst. Bronbestanden worden niet meegeleverd. Ingteractive.com blijft eigenaar van de bronbestanden. Hieronder vallen bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend en geenszins limitatief – Photoshop- (psd), Macromedia Flash- (fla) en Illustrator- (ai, eps) bestanden. Tegen meerprijs kan Opdrachtgever eigenaar worden van de voor de opdracht gebruikte grafische bronbestanden.
 4. Opdrachtgever verwerft, voor zover dit voorafgaand schriftelijk werd overeengekomen en vanaf het moment van ontvangst van volledige betaling van de factuur voor het product, een specifiek gebruiksrecht op het geleverde product. Dit betreft een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de genoemde goederen, uitsluitend binnen de eigen organisatie van Opdrachtgever.
 5. Ingteractive.com werkt – tenzij anders overeengekomen – met een gratis verkrijgbaar open source CMS, gewoonlijk Joomla of WordPress. Opdrachtgever kan dit CMS gebruiken zonder jaarlijkse vergoeding. Opdrachtgever gaat akkoord met de softwarelicentie van het gebruikte CMS.
 6. Het CMS kan zijn voorzien van extra functionaliteiten of een lay-out met behulp van extensies, plugins, templates, thema’s en andere extra code. Ingteractive.com bezit hiervoor de nodige licenties.
 7. Op het moment dat Opdrachtgever beslist zijn CMS zelf te onderhouden of een andere webontwikkelaar in te schakelen voor onderhoud, is het nodig om zelf de nodige licenties aan te kopen.
 8. Het aanpassen van de inhoud van de website kan Opdrachtgever indien gewenst zelf doen. Ingteractive.com is niet verantwoordelijke voor aanpassingen die Opdrachtgever doet of de schade die daaruit kan voortvloeien.

Artikel 10: Acceptatie

 1. Onverwijld nadat Ingteractive.com resultaten van werkzaamheden of andere producten of diensten aan Opdrachgever ter beschikking heeft gesteld, zal Opdrachtgever deze inspecteren. In het geval is overeengekomen dat Ingteractive.com software zal installeren en/of implementeren zal Opdrachtgever de werking daarvan onverwijld na installatie of implementatie inspecteren.
 2. Eventuele klachten met betrekking tot gebreken of fouten in het geleverde zullen door Opdrachtgever binnen 30 (dertig) dagen na aflevering per e-mail of schriftelijk aan Ingteractive.com worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Van een gebrek of fout in geleverde producten is alleen sprake indien deze ten overstaan van Ingteractive.com kan worden gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat deze producten niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.
 3. Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen gebrek of fout gemeld dan geldt het geleverde als geaccepteerd door Opdrachtgever.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Ingteractive.com behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De Intellectuele eigendomsrechten op alle diensten en/of producten die Ingteractive.com in het kader van de overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Ingteractive.com of bij de derde van wie Ingteractive.com het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten en/of producten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Met betrekking tot producten en andere daarvoor in aanmerking komende diensten en producten verleent Ingteractive.com hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Opdrachtgever van alle in het kader van de overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Opdrachtgever een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de overeenkomst expliciet anders is bepaald.
 3. Behoudens voor zover dwingend rechtelijk toegestaan bij wet, mag Opdrachtgever ter beschikking gestelde software niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van software te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 12: Looptijd en beëindiging van overeenkomst

 1. Alle diensten kunnen op elk willekeurig moment ingaan en hebben een looptijd van één jaar tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Na afloop van een jaar wordt Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld de dienst te verlengen met wederom één jaar. Opdrachtgever krijgt hiertoe tijdig, maar uiterlijk 60 dagen voor afloop van de looptijd van de dienst per e-mail bericht.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig en correct aangeeft te willen verlengen, behoudt Ingteractive.com zich het recht voor de dienstverlening te beëindigen dan wel in eigen beheer te nemen.

Artikel 13: Garanties

 1. De garantieverplichtingen van Ingteractive.com zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Ingteractive.com zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Ingteractive.com worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Ingteractive.com uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden schriftelijk overeengekomen.
 3. In het geval de ter beschikking gestelde zaken in eigendom zijn van een derde zijn met uitsluiting van deze algemene voorwaarden de door de derde gehanteerde garantiebepalingen van toepassing tenzij de derde samen met Ingteractive.com en de Opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Er kan niet worden gegarandeerd dat software of diensten zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd.
 5. Door Ingteractive.com worden geen garanties gegeven op zaken die via Ingteractive.com geleverd zijn doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door Ingteractive.com verstrekte adviezen en verleende diensten.
 6. In het geval Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ingteractive.com, eigenhandig wijzigingen in de door Ingteractive.com geleverde software aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Voorts is Ingteractive.com dan gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden tot een maximum van 1 jaar van de overblijvende originele contractsperiode of enig recht op schadevergoeding bestaat.
 7. Ingteractive.com behoudt zich het recht voor diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de webservers of het netwerk van Ingteractive.com. Ingteractive.com zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Ingteractive.com zal wegens zodanige buitengebruikstelling van een dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Ingteractive.com is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en uit artikel 13 (Garanties) en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.
 2. De totale aansprakelijkheid van Ingteractive.com voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Ingteractive.com is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en kosten) dat Ingteractive.com voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief BTW en kosten) over de laatste zes maanden. In alle hierboven genoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekte schade.
 3. Ingteractive.com is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden (waaronder resellers), waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 4. Voor zover Ingteractive.com bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Ingteractive.com op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
 5. Ingteractive.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele typ- en/of plaatsingsfouten bij het plaatsen van aangeleverde content op de website van Opdrachtgever, tenzij deze fouten te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Ingteractive.com.

Artikel 15: Wijzigingen en aanvullingen

 1. Ingteractive.com heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Opdrachtgever is alleen dan gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden.

Artikel 16: Algemene bepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen beide partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Ingteractive.com ter zake van het onderwerp van de overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
 3. Ingteractive.com mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden en zal Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Opdrachtgever redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.
 4. Ingteractive.com is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Voor zover overigens door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Ingteractive.com.